Ukraine Win Cup
Mondo
Panoramica

Ukraine Win Cup - Tennis da tavolo

Ultimi

21:25
20/9/2021
WLD
Yuriy Maleev
WLD
Oleg Kovalenko
0
3
9
8
4
11
11
11
21:10
20/9/2021
WLD
Nikolay Gulevskiy
WLD
Oleg Saenko
3
1
12
9
11
11
10
11
5
5
20:50
20/9/2021
Dmitriy Gatsenko
WLD
Yuriy Chikalov
0
3
12
9
9
14
11
11
20:35
20/9/2021
WLD
Valeriy Kidalov
WLD
Dmitriy Ptitsyn
3
2
11
11
6
9
11
3
9
11
11
6
20:15
20/9/2021
WLD
Yuriy Maleev
Dmitriy Gatsenko
2
3
11
11
11
11
12
13
8
13
6
14